Zawartość

 

Najczęściej czytane
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
facebook twitter rss
Ważne terminy

Podczas procesu budowlanego każdy inwestor musi przestrzegać ważnych terminów w odniesieniu do organów administracji państwowej (Starostwo powiatowe, Inspektorat Nadzoru Budowlanego):

  • Zgłoszenie wykonania robót budowlanych

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zgłoszenia i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia

  • Uprawomocnienie się pozwolenia budowlanego

Wydane pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach od jego wydania, w tym też terminie należy potwierdzić ten fakt w Urzędzie, który wydał to pozwolenie

  • Rozpoczęcie robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę

O terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor powinien zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót.

  • Wydanie dziennika budowy

Organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna

  • Użytkowanie obiektu budowlanego

Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji

  • Zgodność wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym

Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Używamy plików cookie, żeby ciągle poprawiać jakość witryny.
Dowiedz się więcej.